ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Изявление за конфиденциалност:

Уважаеми клиенти,
защитата на Вашите лични данни е важна за нас! Ние ценим оказаното ни доверие избирайки да посетите и използвате  www.lucky-pamporovo.com за Вашата онлайн резервация и следваме произтичащите от това ангажименти да пазим предоставената ни от Вас лична информация като се придържаме към ЗЗЛД.  Настоящият документ, който подлежи на периодични актуализации, описва как използваме и обработваме личната Ви информация.
Политиката за обработката и защитата на лични данни е изцяло съобразно изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Регламента).

Събиране, обработка и предаване на лични данни:
Можете да посещавате нашия сайт www.lucky-pamporovo.com без да оставяте никакви лични данни. Личните данни се събират, само ако ги предоставяте доброволно, в случай, че направите резервация или запитване. Когато правите резервация, Вие ще бъдете помолени да попълните онлайн форма, която съдържа: име, имейл, телефон за връзка, вид на помещението, в което желаете да бъдете настанени, брой хора, които ще се настнят в него, както и дати на пристиганe и заминаване. Тази информация е необходима за обработка на заявката и завършването на Вашата резервация (включително изпращането на имейл до Вас за потвърждение на резервацията). Когато правите своята резервация по телефона ще бъдете помолени да предоставите следните данни: име и фамилия на лицето, на което желаете да направите резервация, неговият телефон за връзка и e-mail за потвърждение на резервацията!
При настаняването на гости в Апартаменти Лъки Пампорово, администратора обработва и съхранява следните данни:

ЕГН / ЛНЧ, име на лицето (за български граждани – на кирилица, за чужденци – на латиница, съгласно националния документ),дата на раждане, пол, гражданство, номер на лична карта/ валиден национален документ за самоличност, държава, издала националния документ.

Данните, които се събират за целите на регистрацията в Апартаменти Лъки Пампорово, се събират на основание Чл. 116, ал.2 от Закона за туризма и са нужни за воденето на регистър за настанените туристи. Данните се съхраняват за период от 5 /пет/ календарни години. 

Kартови данни и автентикационни данни
Ние нямаме достъп до Вашите картови данни, а само обслужващата Ви банка, също така нямаме достъп и до Вашите автентикационни данни, а само банката издател на картата Ви.
Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между Вашия компютър и платежната страница на обслужващата ни банка.
Автентичността на Вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2).
В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.
„РАДИАНС” ЕООД в качеството си на собственик на www.lucky-pamporovo.com  няма да изиска от Вас предоставянето на данни от кредитната Ви карта (включително тип, номер, CVC код, валидност, име на картодържателя). Те ще бъдат изискани от банката в специална за целта онлайн форма за плащане.
Съгласие и използване на данни за посочените цели:
Когато въвеждате лични или служебни данни (електронни адреси, имена, адреси), Вие го правите напълно доброволно. Въвеждайки данните, Вие давате съгласие за събирането, обработката и използването им с цел установяване на контакт. Събиране, обработка и използване за каквито и да са други цели не се извършва. Това съгласие може да бъде отменено по всяко време, считано за бъдещ период.
Предаване на вашите лични данни не се извършва, освен ако изрично желаете това.
Право на информация:
Имате право да поискате информация за това какви данни се съхраняват за вас, техния произход, получателите им, както и с каква цел се съхраняват. Можете да направите това на нашият e-mail: [email protected]. Също така имате право личните Ви данни да бъдат коригирани, блокирани и изтривани, в съответствие с нормативните разпоредби.
Компетентни органи:
Възможно е да споделим и разкрием Вашите лични данни и информация на правителствени или разследващи органи, само ако това се изисква от закона (или други регламенти, имащи силата на закон), в случай на съдебен процес, наказателно разследване, съдебна заповед или призовка.
Ако желаете да получите по-задълбочена информация по определен въпрос, моля, не се колебайте да се свържете с нас: [email protected]